Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Nume, prenume: Râbacov Ghenadie

Data şi locul naşterii: 30.01.1981, Chişinău

Starea civilă: celibatar

Naţionalitatea: român

Cetăţenia: Republica Moldova

Gradul ştiinţific: Master în filologie romanică (2005)

Titlul didactic: Lector superior universitar (2009)

Calificare: traducător-interpret (limbile franceză şi engleză), profesor

Locul de muncă, adresa: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), MD-2012 Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52. Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, bir. 230, et. 2. http://ulim.md, http://filologieromanica.ulim.md

Telefon: serviciu: (+373 22) 21-24-03 (intern +228).

e-mail: grabacov@ulim.md

blog: http://gribacov.ulim.md

STUDII

1988-1998: şcoala medie „Ioan-Vodă”, satul Hagimus, raionul Căuşeni.

1998-1999: studii liceale în cadrul ULIM. Diplomă de Bacalaureat.

1998-2003: studii de licenţă la Departamentul Limbi Străine, ULIM, specializarea limbi moderne şi clasice, calificarea traducător-interpret (limbile franceză şi engleză).

2004-2005: studii de masterat în filologie romanică, Facultatea Limbi Straine, ULIM.

2006-2009: studii doctorale la specialitatea Limbi romanice, catedra Filologie Romanică, Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării, ULIM.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Şef catedră ad-interim (din septembrie 2011-prezent), lector superior universitar (din septembrie 2009), lector asistent (2003-2009) – Catedra Filologie Romanică, Facultatea de Litere, ULIM.

Secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), ULIM (2007-2008, 2010-2011).

Cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM (din 2005).

Vicepreşedinte Relaţii Externe (septembrie 2012 – prezent), ataşat cultural al Uniunii Traducătorilor Autorizaţi (august 2010 – septembrie 2012).

MEMBRU AL UNOR STRUCTURI UNIVERSITARE, ACADEMICE

Membru al Senatului Universității Libere Internaționale din Moldova.

Membru al Consiliului Facultății de Litere, ULIM.

POZIŢII ONORIFICE:

Membru de onoare al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova.

CURSURI UNIVERSITARE PRESTATE

la ciclul licenţă: Traducerea orală consecutivă, traducerea orală simultană (limbile franceză, engleză), traducerea specializată (terminologie economică, juridică şi tehnică), traducerea literară, traducerea automată, teoria şi practica traducerii, lectura analitică, fonetica limbii franceze, gramatica limbii franceze, TAM (traducere, audiere, mass-media).

la ciclul masterat: Traducerea sincronă a discursului, traducere şi limbaje specializate.

în centre universitare de peste hotarele RM:

Februarie-mai 2008: Curs de geografie (în limba engleză) pentru studenţii înmatriculaţi la Access Course, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

Octombrie-noiembrie 2008: Curs de limbă latină (în limba engleză) pentru studenţii Facultăţii de Ecologie, anul I, ciclul licenţă, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

Octombrie-noiembrie 2008: Curs de Limbă latină şi tehnologii farmaceutice (în limba engleză) pentru studenţii Facultăţii Tehnologii Farmaceutice, anul I, ciclul licenţă, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

STAGII ŞI CALIFICĂRI

7-21 noiembrie 2005: ITI-RI = Institutul de Traducători, Interpreţi şi Relaţii Internaţionale, Strasbourg, Franţa. Stagiu în domeniul traducerii şi interpretariatului finanţat de Guvernul Franţei.

20-24 martie 2006: Universitatea „Politehnica”, Timişoara, România. Conception, développement et utilisation d’un cours en ligne (Conceperea, structurarea şi utilizarea unui curs de lecţii on-line) finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).

14-16 decembrie 2006: Didactique contemporaine du FLE /Didactique de la grammaire communicative (Didactica contemporană a francezei ca limbă străină /Didactica gramaticii comunicative), Alianţa Franceză din Moldova, Chişinău.

25-28 noiembrie 2009: Formare SPIP: Conceperea şi redactarea articolelor pentru site-ul CONFRECO (Conferinţa regională a Rectorilor universităţilor membre AUF în Europa centrală si orientală), Predeal, România.

05 noiembrie 2010: Training „Efficient Communication and Personality”, organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizaţi, Chişinău.

12-14 ianuarie 2011: L’exploitation des TICs dans l’enseignement du français à l’université – stagiu finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei, Campus numérique francophone, RM, Chișinău.

09-11 noiembrie 2011: Formation de sensibilisation à la recherche documentaire: promotion des bases de données – stagiu finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei, Campus numérique francophone, RM, Chișinău.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI SEMINARE

26-30 noiembrie 2003: Les problèmes de la traduction en langue étrangère dans le couple de langue roumain-français (Problemele traducerii în limba străină, combinaţia de limbi română-franceză) organizat de Alianţa Franceză din Moldova.

28-30 octombrie 2004: Comment enseigner la consécutive (Predarea traducerii consecutive), seminar organizat de Alianţa Franceză din Moldova.

14-15 aprilie 2004: Initiation à l’interprétation (Introducere în interpretariat /traducerea orală), conferinţă ştiinţifică organizată de Alianţa Franceză din Moldova.

24-26 iunie 2004: Méthodologie du texte littéraire (Metodologia textului literar), seminar organizat de Alianţa Franceză din Moldova.

4-5 iulie 2005: Méthodologie d’un enseignement de la traduction professionnelle (Metodologia predării traducerii profesionale), Alianţa Franceză din Moldova.

4-5 iulie 2005: Traduire le langage de la médecine (Traducerea limbajului medical), seminar organizat de Alianţa Franceză din Moldova.

2003-2008: Symposia Professorum, conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor, ULIM.

15-17 octombrie 2007: Cercetarea universitară în sec. XXI: provocări şi perspective, Simpozion ştiinţific internaţional consacrat 15 ani ULIM. Comunicarea: Universitatea între cultură şi religie: incursiune istorică.

23-24 octombrie 2008: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural. Simpozion internaţional, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, România. Comunicarea: Rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine.

20-21 martie 2009: Colocviul internaţional La Francopolyphonie : Langue et culture françaises en Europe de Sud-Est, ULIM. Comunicarea: Survol historique de la traduction en Moldavie.

26 martie 2010: La Francopolyphonie 5 : Langue, littérature, culture, et pouvoir, Colocviu internaţional, ULIM. Comunicarea: Les problèmes linguistiques en traduction automatique.

30 septembrie-01 octombrie 2010: Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului. Semnar ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi, ULIM. Comunicarea: Tipuri de echivalenţă în traducerea textelor juridice.

24-25 noiembrie 2010: Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene, Simpozion ştiinţific national, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău. Comunicarea: Revista ştiintifică – simbol al transgresiunii frontierelor.

25 ianuarie 2011: Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine. Seminar metodologic cu participare internaţională. ULIM. Comunicarea: Paradigmele educaţionale văzute prin prisma NTIC.

11 februarie 2011: Grigore Vieru. Dimensiunea traducerii. Seminar literar. ULIM. Comunicarea: Grigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi.

4 martie 2011: Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization. Conferinţă internaţională. ULIM. Comunicarea: Self-Translation in China: Cross-Cultural Activity and Bilingualism.

8 aprilie 2011: Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura. Colocviu internaţional, ULIM. Comunicarea: The Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations.

13 aprilie 2011: Traducerea documentelor oficiale. Seminar ştiinţifico-practic pentru traducători şi interpreţi organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizaţi. Universitatea de Stat din Moldova. Comunicarea: Probleme şi dificultăţi în traducerea actelor oficiale.

16 mai 2011: Principles of Effective Self Management. Time and Priority Management. Seminar practic organizat de Uniunea Traducătorilor Autorizaţi.

29 august 2011: Femeia, un argument al libertăţii. Conferinţa aniversară (prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la proclamarea independenţei RM) îngrijită de Organizaţia de Femei a Partidului Liberal. Biblioteca Naţională.

6 octombrie 2011: Activitatea de traducător: calitate, eficienţă şi constrângeri. Seminar ştiinţifico-practic internaţional, ULIM. Comunicarea: Le métier d’interprète de traduction : dès l’antiquité à l’ère digitale.

DIPLOME ŞI DISTINCŢII

18 aprilie 2003: Diplomă pentru rezultate deosebite obţinute în cadrul celei de a 5-a ediţii a conferinţei ştiinţifice studenţeşti „Symposia Studentium”, ULIM.

19 aprilie 2003: Premiul de gradul III pentru cercetări ştiinţifice de performanţă, ULIM.

25 iunie 2003: Diplomă de excelenţă pentru succesele notorii înregistrate pe parcursul a 4 ani de studii în cadrul Departamentului Limbi Străine, ULIM.

martie 2006: Deţinătorul Paşaportului TIC (Information and Communication Technologies for Development – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale pentru Dezvoltare), eliberat de Agenţia Universitară a Francofoniei.

30 ianuarie 2011: Diploma de merit pentru succese remarcabile în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

ACTIVITATEA REDACŢIONALĂ ŞI DE TRADUCERE

Tehnoredactor: Revista ştiinţifică Lecturi filologice, ICFI, ULIM (2006).

Redactor responsabil: Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări şi realizări, Raport de autoevaluare a profilului Studii contrastive în filologia romano-germanică, ULIM (2009).

Secretar de redacţie: Revista Intertext, ICFI, ULIM (2007, 2010, 2011).

Responsabil de ediţie: Scientia traductionis, actele seminarului ştiinţifico-practic Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului (2011).

Membru în colegii de redacţie:

1. Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura. Actele colocviului internaţional din 8 aprilie 2011. Chişinău: ULIM, 2011. 409 p.

2. Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization. Actele conferinţei internaţionale din 4 martie 2011. Chişinău: ULIM, 2011.

Redactor şi traducător:

1. (în limba franceză) Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2006. 85 p.

2. Vlad Ghimpu. Biobibliografie la 50 de ani. Studium. Chişinău: Foxtrot, 2007. 112 p.

3. Ghimpu Vlad. Les relations entre les Roumains et les Russes kiéviens au IX-ième et X-ième siècles. In „Muzeul naţional”, Bucureşti, 2007. pp. 3-15.

4. Ana Mihalache. Dăruire întru dăinuire. Biobibliografie la 70 de ani. Chişinău: ULIM, 2008. 88 p.

5. Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie. Chişinău: ULIM, 2008. 114 p.

6. Zinaida Radu. La porţile înţelepciunii: Studium in honoris. Chişinău: ULIM, 2008. 90 p.

7. Zinovia Zubcu. Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem. Chişinău: ULIM, 2009. 131 p.

Îngrijitor de ediţie: Ana Guţu. Confusio identitarum. Chișinău: ULIM, 2011, 149 p.

PUBLICAŢII

Articole publicate:

1. Temporalité du futur en français et en roumain. In „Symposia Studentium”, seria Filologie. Chişinău: ULIM, 2003, pp. 28-30.

2. Învăţarea limbilor străine prin programe asistate de calculator. In „Analele ULIM”, seria Filologie, vol. 3. Chişinău: ULIM, 2005, pp. 164-172.

3. Abnegaţia şi perfecţiunea profesorală. Domnul Petru Roşca la 70 de ani. In „Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie”. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 29-30.

4. L’abnégation et la perfection professorale. Monsieur Petru Roşca à l’âge de 70 ans. In „Petru Roşca la 70 de ani: Biobibliografie”. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 30-32.

5. L’emploi des formes temporelles du futur dans les style officiel et le langage de la presse. In „Lecturi filologice”, Revistă ştiinţifică No. 2. Chişinău: 2006, pp. 22-26.

6. Omagiu bibliotecarilor. In „Pro libris” No. 2. Chişinău, 2006, p. 2.

7. L’interprétation épistémique du futur en français et en roumain. In „Analele ULIM”, seria Filologie, vol. 4. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 50-60.

8. Rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în predarea limbilor străine. In „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural”. Simpozion internaţional. Iaşi: Casa editorială Demiurg, 2008, pp. 817-826.

9. Imaginea profesorului ideal. In „Radu Zinaida. La porţile înţelepciunii: Studium in honoris”. Chişinău: ULIM, 2008, pp. 33-35.

10. Un buchet de cuvinte alese pentru cea mai bunp profesoară. In „Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui. Studium in honorem”. Chişinău: ULIM, 2009, pp. 67-69.

11. Le temps et la temporalité. Repères théoriques. In „Intertext” No. 1/2. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 80-93.

12. Methodology of Tanslation Teaching: between Criticism and Efficiency. In „Intertext” No. 3/4. Chişinău: ULIM, 2010, pp. 87-94.

13. Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization. Programul conferinței internaționale din 4 martie 2011. Chișinău: ULIM, 2011. 45 p.

14. The Hispanic Literary World as one of the Richest in Self-Translations. In „Itinerarios hispánicos. Interculturalidad a través de la traducción, la lingüística y la literatura”. Colocviu internaţional din 8 aprilie 2011. Chişinău: ULIM, 2011, pp. 180-189.

15. La liberté de l’esprit ou l’image d’homo europaeus chez Ana Guțu. In „Femeia, un argument al libertăţii”. Chișinău: Editura Prut Internațional, 2011, pp. 74-81.

16. La traduction littéraire et la circulation des œuvres en République de Moldavie. In  „Lexic comun /Lexic specializat” Conferinţa internaţională, Ediţia a IV-a. Galaţi, 2011.

17. Paradigmele educaţionale văzute prin prisma NTIC. In „Acta didactica”. Materialele Seminarului metodologic „Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine”. Chişinău: ULIM, 2011.

În curs de apariţie:

1. Textes pour la traduction littéraire. Support didactique pour les étudiants de la III-ième année. Chişinău: ULIM, 2011.

2. Probleme şi dificultăţi în traducerea actelor oficiale. In „Scientia traductionis”, actele seminarului ştiinţifico-practic Jurislingvistul şi juristraducătorul: orientări şi strategii moderne în contextul plurilingvismului. Chişinău: ULIM, 2011.

3. Self-Translation in China: Cross-Cultural Activity and Bilingualism. In „Paradigms of Chinese Culture – Background Values and the Image of Civilization”. Actele conferinţei internaţionale din 4 martie 2011. Chişinău: ULIM, 2011.

Cunoașterea limbilor:

româna, franceza, engleza şi rusa – fluent, oral şi scris (nivelul C2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Abilități de Învățare a Limbilor Străine); spaniola (nivelul B1).

Aptitudini de utilizare a calculatorului:

Microsoft Office Word (aplicare Windows 2007, 2010, XP), Microsoft Excel, Access, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw, Internet Explorer.